Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

1.1 Onder "Bodemliefde" wordt in deze voorwaarden verstaan: Bodemliefde C.V . te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72959827.

1.2 Onder “Klant” wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die zich in verband met het leveren van producten dan wel het verrichten van enige andere prestatie jegens Bodemliefde heeft verbonden of te dien einde met Bodemliefde in onderhandeling is.

1.3 Onder "Partijen" wordt in deze voorwaarden verstaan Bodemliefde en Klant gezamenlijk.

 

2. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op - en maken onlosmakelijk deel uit van - iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Bodemliefde te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Eveneens zijn deze voorwaarden van toepassing op elke vorm van dienstverlening die uit naam van Bodemliefde voor een Klant wordt verzorgd. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van de Klant wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

 

3. TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING OVEREENKOMST

3.1  Alle aanbiedingen en offertes door Bodemliefde, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld. Eerst door schriftelijke (order) bevestiging van de Klant komt een overeenkomst tot stand.

3.2  Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren of -monsters, strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Bodemliefde.

3.3  Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Bodemliefde ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3.4  De overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat opdracht­gever binnen de in de offerte gestelde termijn het aanbod van Bodemliefde heeft aanvaard, respectievelijk nadat Bodemliefde de order van opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Bodemliefde en deze algemene voorwaarden.

 

4. LEVERING

4.1  De levering van de te leveren producten geschiedt franco aan huis (of kantoor) tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.2  Indien de Klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Bodemliefde gerechtigd de producten voor rekening en risico van de Klant op te slaan.

4.3  De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Bodemliefde steeds naar beste weten gedaan. Deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

 

5. PRIJZEN

5.1  Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief Omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten van door Bodemliefde aan de Klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de Klant.

5.2  De in de aanbiedingen van Bodemliefde weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Bodemliefde gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de Klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.
 

6. BETALING

6.1  Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum. De Klant is niet gerechtigd om enige vordering op Bodemliefde te verrekenen met de door Bodemliefde in rekening gebrachte bedragen.

6.2  Bodemliefde heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken en/of dienstverlening per deellevering te factureren.

6.3  Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Bodemliefde aangewezen bank- of girorekening. Bodemliefde heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Bodemliefde, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Bodemliefde is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Bodemliefde bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de Klant aansprakelijk voor de daaruit voor Bodemliefde voortvloeiende schade.

6.4  Bodemliefde is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de Klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de Klant aan Bodemliefde verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

6.5  Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De Klant is aan Bodemliefde vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.

6.6  Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de Klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de Klant aan Bodemliefde verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Bodemliefde buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Bodemliefde om schadevergoeding te vorderen. Hierbij worden gedeelten van maanden gerekend als volle maanden. Alsdan is Bodemliefde tevens bevoegd de uitlevering van goederen en het verlenen van diensten, behorende tot de betrokken of andere overeenkomsten op te schorten.

6.7  Onverminderd de overige rechten van Bodemliefde uit hoofde van dit artikel, is de Klant jegens Bodemliefde gehouden om de incassokosten te vergoeden die Bodemliefde heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een - niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten zijn door de Klant verschuldigd, in ieder geval wanneer Bodemliefde voor de invordering een derde heeft ingeschakeld en worden berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zulks met een minimum van € 500,00.

6.8  De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

 

7. GARANTIE

7.1  Indien door Bodemliefde aan de Klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de Klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de Klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

7.2  Indien een beroep op garantie van de Klant gegrond zou zijn, zal Bodemliefde de te leveren producten - naar de keuze van Bodemliefde - herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien Bodemliefde de Klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de Klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan Bodemliefde.

7.3  Alle eventuele garantieverplichtingen van Bodemliefde vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de Klant of door de Klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de Klant of een derde zonder toestemming van Bodemliefde wijzigingen in de door Bodemliefde geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.
 

8. RECLAMES

8.1  Eventuele klachten over een door Bodemliefde geleverd product en/of dienst, dienen terstond door de Klant aan Bodemliefde schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. De klachten worden behandeld overeenkomstig de klachtenprocedure van Bodemliefde. Indien na levering van de producten 7 dagen zijn verstreken, kan door de Klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de Klant Bodemliefde, binnen 5 dagen nadat het gebrek aan de Klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

8.2  Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is Bodemliefde niet verplicht retourzendingen van de Klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Bodemliefde van de door de Klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de Klant, totdat de producten door Bodemliefde zijn gecrediteerd.

8.3  Indien de Klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Bodemliefde het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de Klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.

8.4  Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel de verpakking van het product door de Klant of derden.
 

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1  Alle door Bodemliefde te leveren en geleverde producten en/of het tot stand gekomen werk blijven onder alle omstandigheden eigendom van Bodemliefde, zolang de Klant enige vordering van Bodemliefde, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

9.2  De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Bodemliefde te bewaren. Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde producten en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct na levering over op koper.

9.3  De Klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de Klant plaatsvindt.

9.4  Indien de Klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Bodemliefde tekortschiet of Bodemliefde goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is Bodemliefde gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De Klant zal medewerking verlenen en Bodemliefde te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Bodemliefde. Na terugneming zal de Klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de Klant met Bodemliefde was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor Bodemliefde uit de terugneming voortvloeien.

 

10. ONTBINDING EN BEËINDIGING

10.1 De Klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de Klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

10.2 In geval van verzuim van de Klant is Bodemliefde gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de Klant en/of het door de Klant eventueel aan Bodemliefde verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

10.3 Bodemliefde is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Klant surseance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt, of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Bodemliefde zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

10.4 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde ontbinden met een opzegtermijn van één (1) maand tegen het einde van dan de dan lopende kalendermaand. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren.
 

11. OVERMACHT

11.1 Bodemliefde is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Bodemliefde opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Bodemliefde niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

11.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Bodemliefde zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Bodemliefde als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Bodemliefde of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Bodemliefde.

11.3 Indien Bodemliefde bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Bodemliefde is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bodemliefde.

12.2 De totale aansprakelijkheid van Bodemliefde zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Bodemliefde aan de Klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief Omzetbelasting).

12.3 Bodemliefde is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de Klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

12.4 De Klant vrijwaart Bodemliefde voor aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met de door Bodemliefde geleverde goederen of anderszins met de tussen de Klant en Bodemliefde gesloten overeenkomst.

 

13. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

13.2 Op een met Bodemliefde gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

13.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Bodemliefde ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

 

Bodemliefde C.V.

Javastraat 35-III

1094 GZ Amsterdam

Handelsregister:  72959827